Drukuj

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebani dla Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy”.

 

Załączniki do pobrania :

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ
zał 1 - projekt budowlany
zał 2a - przedmiar - ins. elektr.
zał 2b - przedmiar - rob. bud + sanit
zał 2c - opis do przedmiaru
zał 3 - STWiOR
zał 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
zał 5 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
zał 6 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
zał 7 - formularz oferty
zał 8 - wzór umowy