Wśród Bibliotek, które otrzymały dofinansowanie znalazła się Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach z wnioskiem na zadanie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy”.Nasz wniosek w ocenie merytorycznej otrzymał 86,15 punktów.

     W piątym naborze wniosków złożono w sumie 161 wniosków, w tym 153 wnioski poprawne formalnie.

     Ogólne dofinansowanie na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na lata 2019-2020 przyznano w łącznej kwocie 21 305 350,00zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach otrzymała dotację do zadania w wysokości 552 108,00zł.


GBP w Jaśle z/s w Szebniach